Image default
פיננסי

רשות המיסים – עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2022

רשות המיסים מעדכנת על מדרגות מס רכישה לשנת 2022, בהתאם לשינוי במדד בשנת 2021. ביום 16.1.2022 עודכן גובה מדרגות מס רכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2021, שהתפרסם השנה ביום 14.1.2022 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק (נבהיר כי האמור בהודעה זו אינו מתייחס לתזכיר החוק שהוגש בשבוע שעבר, המציע לעדכן את מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה).

מה המשמעות של מדגרגות מס רכישה?

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2021 לא שולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,805,545 שקל ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

מהן מדרגות המס החדשות לשנת 2022?

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2022 ועד 15.1.2023:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.22 ועד ליום 15.1.23 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס.
2. על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל – 8%
5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 שקל:

על חלק השווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס.
על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,762 שקל
על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 2,200,000 שקל ישולם מס בשיעור 5% = 2,920 שקל

סה"כ מס רכישה לתשלום – 14,682 שקל (לעומת 17,727 שקל לרכישות בין 16.1.21 ל-15.1.22).

• להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.22 ועד ליום 15.1.23 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,525,070 שקל – 8%
2. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל – 10%

 

כתבות נוספות שאולי תאהבו

שינוי מרכיב הריבית על משכנתאות והשפעת הקורונה על משק המשכנתאות בישראל

דירות קלאב

האם כדי להשקיע בדירות למגורים בג'ורג'יה?

דירות קלאב

מספר טיפים להשקעות בשוק הנדל"ן של אחרי הקורונה

דירות קלאב

הגב לפוסט